SMILE CHARITY FOUNDATION

SMILE CHARITY FOUNDATION

2019/11/22    |     889    |     Author:安山控股

微笑慈善基金會創立於2019年。我們在大中華地區最具挑戰的地方接觸最脆弱的兒童及青少年,同時守護不論身處何地的每一名兒童的權利。我們永不停步。


WechatIMG5.jpeg

WechatIMG2.jpeg

WechatIMG15.jpeg

WechatIMG17.jpeg

WechatIMG10.jpeg

WechatIMG13.jpeg